Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Rally-Tokoyhdistys ja sen kotipaikka ja toimialue on Helsinki.  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koirien kanssa harrastamista, edistää rally-tokoa lajina Suomessa, edistää, kerätä ja jakaa koirien luonne- ja koulutustuntemusta. Yhdistys pyrkii tekemään rally-tokoa tunnetuksi ja edistämään lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa sekä kenneltoimintaa. Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään koiraystävällistä koiranpitoa ja koirankoulutusta sekä koirien yhteiskuntakelpoisuutta panostamalla koiran ja ihmisen väliseen yhteistyöhön. Yhdistys voi kuulua sopiviksi katsomiinsa koira- ja urheilujärjestöihin kuten Suomen Kennelliittoon, Helsingin Kennelpiiriin, palveluskoiraliittoon ja rotu- sekä lajiyhdistyksiin. Yhdistyksellä voi olla alaosastoja.

2 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä kerää tietoa erilaisista koulutusmetodeista
- järjestää luentoja, koirakilpailuita, testejä ja muita vastaavanlaisia tapahtumia
- antaa jäsenilleen opastusta ja neuvoja koirankoulutuksesta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, järjestää erilaisia huvitapahtumia ja kilpailuita sekä hankkia sponsoreita. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa osakkeita ja kiinteistöjä. Yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan suostumuksella. Yhdistykseen voi liittyä myös toinen rekisteröity seura.

4 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai vahingoittanut yhdistystä tai sen toimintaa. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin. Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

5 §
Yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden ja jäsen suorittaa sen yhdistyksen tilille kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

6 §
Yhdistyksen hallituksena toimii kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Puheenjohtajan vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeuksena ensimmäinen vuosi, jolloin toimikausi on yhden vuoden. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallitus voi nimetä toimikuntia erityistehtäviin vuodeksi kerrallaan. Toimikunnat ja hallitus ilmoittavat päätöksistä toisilleen kirjallisesti (sähköpostitse, sisäisen keskustelupalstan avulla tai kirjeitse). Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Puheenjohtajan ääni on ratkaiseva äänten mennessä tasan. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita päätöksen tekoon. 

7 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen on jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden on palautettava se lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 §
Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja saavat yksin allekirjoittaa yhdistyksen nimen.

9 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus niin päättää, tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi, siitä on tehtävä esitys hallitukselle. Asian esittelyyn käy sähköpostitse tai kirjeitse tehty ehdotus hallitukselle. Hallitus voi päättää asioista sähköpostitse, hallituksen sisäisellä keskustelupalstalla tai tapaamisessa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä ja seuralla on yksi ääni ja alle 18-vuotiaalla on oikeus ilmaista mielipiteensä käsiteltävässä asiassa. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä 12§:ssä mainituista asioista. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse tai yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Samalla tavalla toimitetaan jäsenille muutkin tiedonannot.

11 §
Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
 7. esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä vuodelta ja vahvistetaan vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. määrätään yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus ja määrätään jäsenten liittymismaksu
 9. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varajäsen joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista  
 10. vahvistetaan nimenkirjoitusoikeudet yhdessä ja/tai erikseen.  

12 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja että toisessa vähintään kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa tehty päätös hyväksytään samoin 3/4:lla annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti eläinsuojelutyön hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

13 §
Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksestä sanotaan.